Usuaris com a membres dinàmics d'Asterisk

Una manera d'usar membres dinàmics utilitzant noms d'usuari. En aquest article veurem una manera d'assignar als membres (també anomenats agents)* de les cues d'Asterisk, un nom d'usuari, per fer més senzill el seu ús i el seu seguiment. Per visualitzar millor la configuració d'Asterisk, he instal·lat FOP2 que ens mostra […]